E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Staj Talimatı

STAJ TALİMATI
 
A- STAJ ÖN HAZIRLIĞI :
1.        Staj yeri belirlenirken; mesleğinize uygun uygulamaların en yüksek seviyede yapıldığı ve uygulama alanlarının fazlaca olduğu işyerlerini tercih etmeniz ana ilkeniz olmalıdır.
2.        Staj yapmak istediğiniz işyerlerine bir dilekçe (SB12 formu) ile başvurarak, Staj Kabul Formu’nu (SB3) işyerine onaylatınız. Bazı işyerleri Staj Kabul Formu (SB3 formu) yerine kendilerine ait bir yazıyla okulumuza hitaben “ ilgili öğrenci işyerimizde staj yapabilir ” belgesi düzenleyebilirler.
3.        İşyerinden onaylattığınız Staj Kabul Formu’nu (SB3 formunu), ilgili programın, program staj koordinatörüne imzalatınız.
4.        İmzalatıp onaylattığınız Staj Kabul Formu’nu (SB3 formunu) Staj Bürosu’na, staj dosyası ile ilgili belgeleri (SB1 formu ve SB1 formunun ekler kısmında belirtilen formları) götürünüz.
5.        Staj Bürosu’ndan staj dosyası formlarını (D0, D1, D2, D3 ve D4) ve stajla ilgili diğer belgelerinizi (SB4, SB5, SB6, SB7, SB8) alınız.
6.        5. maddedeki belgeleri alarak işyerinize gidebilirsiniz.
 
B- STAJA BAŞLAMA :
1.        Belgelerinizi (SB4, SB5, SB6, SB7, SB8) staj yapacağınız işyeri yetkilisine ulaştırınız.
2.        Yerleştirme Kayıt Formu (SB5) ve İşyeri Ulaşım Formu’nu (SB6) staja başladığınız ilk gün eksiksiz doldurup, Meslek Yüksekokulu Staj Bürosu’na iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilmelidir (Staja başladıktan sonra 7 gün içerisinde Yüksekokul’da olacak şekilde gönderilmelidir). Aksi halde stajınız geçersiz sayılacaktır.
3.        Staj boyunca sizinle birinci derecede ilgilenecek eğitici personelin sizin için hazırlayacağı çalışma programı dahilinde çalışmaya başlayınız.
4.        Sizlere verilecek görevleri, titizlikle, iş güvenliği esaslarına uyarak zamanında yerine getirmelisiniz.
5.        Devam durumuna dikkat ediniz. İşe belirlenen zaman içinde geliniz ve gidiniz. İşyerinizden alacağınız izin staj süresine dahil değildir.
6.        İşyerindeki personel ile devamlı bir uyum, güven, saygı, sevgi doğrultusunda çalışınız.
7.        Karşılaşabileceğiniz sorunları en kısa zamanda ilgili personele bildiriniz.
8.        Staj esnasında kullanımını bilmediğiniz cihazları deneme yanılma yoluyla kullanma yoluna gitmeyiniz. Önce öğrenin, sonra yetkili personelin gözetiminde uygulama yapabilirsiniz
9.        Yapacağınız stajı verimli hale getirecek en önemli faktör, kendinizin staj boyunca davranışlarıdır. Staj esnasında sürekli öğrenme, beceri geliştirme, bilmediğiniz uygulamaları sorup öğrenebilme ana ilkeniz olmalıdır
10.     Çalışmalarınızı günü gününe rapor ederek eğitici personele onaylatınız.
11.     İşyerinin çalışma düzenine uyunuz. İş ve işyerinin güvenliğini bozacak davranışlardan uzak durunuz. İşyeri düzenine uyunuz.
12.     Stajda ücret işyerinin taktirine bağlıdır.
13.     Belirlenen ve yüksekokulumuz tarafından uygun görülen staj yeri değiştirilemez. İş yeri değişikliklerinde yeniden staj dosyası alınması zorunludur (Staj ön hazırlık safhası tekrarlanır).
14.     Stajını tamamlamayan öğrenciler derslerden başarılı olsalar dahi, mezun olamazlar. Sadece stajı kalan öğrenci, öğrenciliği devam ettiğinden öğrenim harcı ödemek zorundadır.
15.     Staj süresince staj yapılan işyerinde öğrenci disiplin yönetmeliği kuralları geçerlidir.
 
C- STAJ DOSYASI HAZIRLAMA :
1.        Staj dosyalarının hazırlanmasında “düzen” ana ilkedir. Bu amaçla yazıların mürekkepli kalemle veya siyah tükenmez kalemle yazılması, şekillerin aslına uygun, çizim ilkelerine uygun ve gerekiyorsa çizim malzemeleri veya şablonla yapılması, yazım veya dilbilgisi kurallarına uyulması gerekmektedir.
2.        Staj dosyasında ilk günün rapor edilmesinde; işyerinin tanıtımını yapınız.
3.        Staj dosyasında bilgilerin günlük olarak hazırlanması ve yazılması esastır. İşe ait yazılıp ve çizilen sayfalar yetkili eleman tarafından onaylanmalıdır. Öğrenci staj süresi boyunca staj dosyasını yanında bulundurarak; yapılan denetimlerde, ilgili denetçi öğretim elemanına o zamana kadar yaptığı çalışmaları, staj dosyası üzerinde gösterecektir. Bu özellikte hazırlanmayan staj dosyalarında, Meslek Yüksekokulu Staj Eğitim ve Uygulama Kurulu kararı ile staj kısmen ya da tamamen iptal edilir.
4.        Her güne ait çalışma raporlarınızı elle çizip yazabileceğiniz gibi, bilgisayar ortamında da hazırlayabilirsiniz (D4 Formu).
5.        Staj dosyasında yapılan işler konusundaki açıklamalarda her gün için en az bir sayfa olmak üzere, işin kapsamı hakkında ayrıntılı ve teknik bilgiler veriniz. Verilecek bilgiler teorik bilgilerden uzak, tamamıyla uygulamaya yönelik olmalıdır. Ayrıca yapılan çalışma projesinin bir örneği, teknik çalışmanın mümkünse bir kopyası, varsa ayrıntılı şekil veya şeması staj dosyasının sonuna ekleyebilirsiniz.
 
D- STAJ BİTİMİNDEN SONRAKİ İŞLEMLER :
1.        Yukarıda açıklanan ilkelere uygun olarak hazırladığınız staj dosyasının ilgili bölümlerini işyerindeki staj sorumlu yetkilisine onaylatınız (Kaşe ve İmza).
2.        Staj dosyasında sırasıyla bulunması gereken evraklar:
a)        Kapak (D0 formu)
b)       İç Kapak (D1 formu)
c)        Staj İş Takip Çizelgesi (D2 Formu)
d)       Staj Devam Kontrol Çizelgesi (D3 formu)
e)        Staj Dosyası İş Sayfaları (D4 formu).
Bütün evraklar staj bitiminde sırasına uygun bir şekilde dosya haline getirilerek öğrenci tarafından ciltlenecektir.
3.        Staj değerlendirme formlarını (SB7 formu ve SB8 formu) kapalı ve mühürlü zarf içerisinde alıp staj dosyası ile beraber elden okulumuza getirmelisiniz. Posta ile gönderme yolu tercih edilmemelidir.
4.        Staj dosyası, en geç sonraki ilk kayıt dönemi içerisinde Yüksekokul Program Staj Koordinatörüne ulaştırılmalıdır (SB10 formu ile birlikte).
5.        Staj dosyasının program koordinatörünüze ulaştırılmasından sonra yaptığınız staja dair mülakat sınavına alınıp uygulama yapmanız, Program Staj Kurulu tarafından istenebilir.
6.        Staj kabul süreleri Meslek Yüksekokulu Staj Eğitim ve Uygulama Kurulu kararı ile ilan edilecektir. Stajların kabul edilen dilimleri en az 15 iş günü olmalıdır. Kabul edilen süre 15 gününden az ise o stajın tamamı geçersiz sayılır.
7.        Öğrenci Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’ni okumak ve uygulamakla yükümlüdür.
 
 


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı